Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Rövid adatkezelési tájékoztató (felülvizsgálat ideje: 2020. április 28.)

Az alábbi tömör tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az egészségügyi ellátás során megadott egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen, hiszen a személyes adatok kezelésének tisztességesnek, jogszerűnek és átláthatónak kell lennie.

A teljes Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elérhető honlapunkon letölthető formában, illetve a Dr. Rose Magánkórház valamennyi recepcióján papír alapon is.

Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint, hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatokat elsősorban egészségügyi célból, ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartási, továbbá számlázási és hírlevélküldési célból olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok kellő időben való rendelkezésre állását, a megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz, és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi előírások megváltoztatásának jogát az adatkezelő fenntartja magának, a hatályos jogszabályok előírásaira tekintettel.

Az adatkezelő megnevezése:

Cégnév: Dr. Rose Magánkórház Kft.
Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.
Képviseli: Dr. Papik Kornél, ügyvezető
E-mail: info(kukac)drrose.hu
Fax: +36 1 348 0486
Telefon: +36 1 377 6737 (munkanapokon 8.00-tól 20.00-ig hívható)
weboldal: www.drrose.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az egészégügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet),

https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32…

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV

 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüaktv.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.TV

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos hírlevél küldéshez való hozzájárulásnak minősül:

 • ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet (pl. hírlevél feliratkozás)
 • a hírlevélről bármikor ingyenesen leiratkozhat, legegyszerűbben a hírlevél végén olvasható leiratkozás menüpont használatával
 • ha nem kíván hírlevelet kapni erre vonatkozóan a marketing@drrose.hu címre küldött lemondó levélben hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • Egyes esetekben Kórházunk érdekmérlegeléssel igazoltan jogos érdek alapján küld hírlevelet. Amennyiben ezzel szemben tiltakozik az érintett, a továbbiakban természetesen nem küldhető számára hírlevél.

A betegellátáshoz kapcsolódó, illetve egészségügyi célú adatkezelés:

 • 5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: A biztonságos és személyre szabott betegellátás érdekében történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges a törvényben (Eüak.tv.) foglalt személyes adatokat és az ellátási eseményhez kapcsolódó célzattal az ismert egészségügyi adatokat felvenni.
 • 5.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja egyrészről a szolgáltatás igénybe vevőjeként az Ön önkéntessége, továbbá szerződés (pl. foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatra), avagy a jogszabály (Eüaktv.) kötelező előírása a betegadatok kötelező kezelésére, továbbá pl. a finanszírozási ügyekben a számviteli törvény számlázással kapcsolatos előírásai.
 • 5.3. Az adatkezelés időtartama: A Dr. Rose Magánkórház Kft. mint egészségügyi szolgáltató az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat törvényi előírás (Eüak.tv.) szerint köteles kezelni/tárolni. Az Ön hozzájárulása emiatt nem vonható vissza, a nálunk tárolt egészégügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai végleges törlésére vonatkozó esetleges kérelmét nem tudjuk teljesíteni. Az egészségügyi dokumentációt adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. A vények megőrzési ideje 5 év.

Egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adat kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségeinken. Ha igényli adatvédelmi felelősünkhöz is fordulhat.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Sillinger Annamária
E-mail: adatvedelem(kukac)keroxcsoport.hu,
Postai cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. A fenti elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is. Ön emellett az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.), vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., www.naih.hu) fordulhat.

Adatvédelmi szabályzat

Tájékoztatjuk Önt, hogy adatvédelmi szabályzatunk részletesen tartalmazza az adatkezeléssel és betegjogokkal kapcsolatos további tájékoztatásokat (pl. honlaphasználattal kapcsolatos adatkezelés, betekintés a dokumentációba, ki férhet hozzá az adatokhoz, másolás kérés lehetősége, adathordozhatóság stb.).

Jó egészséget kívánva megköszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta!

Dr. Papik Kornél

ügyvezető 


A Dr. Rose Magánkórház Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának teljes szövege ITT letölthető.


Tájékoztató a helyiségben felszerelt elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról
Tisztelt Látogatók, Kedves Páciensek!

Tájékoztatjuk, hogy a Dr. Rose Magánkórház Kft. székhelyén, a 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8. szám alatti Kórházban adatkezelőként, személyes adatkezelésnek minősülő kamerás megfigyelőrendszert működtet, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete /2016.04.27./ (a továbbiakban: GDPR) betartásával. Az alábbiakban erről adunk rövid tájékoztatást. Kórházunk Kamera Szabályzata további részeltszabályokat tartalmaz, amelyet Ön letölthető formában elérhet honlapunkon az adatvédelmi tájékoztató URL-n, továbbá nyomtatott formában a recepcióinkon is.

A megfigyelésnek, a személyes adatokat tartalmazó felvételek készítésének, rögzítésének és tárolásának célja az emberi élet, a testi épség, a vagyon, valamint jelentős értékű készpénz védelme, jogsértések megakadályozása és bizonyítása, a Dr. Rose Magánkórház területére engedély nélkül belépők azonosítása, belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek kivizsgálása.

A rendszer működtetésének jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Dr. Rose Magánkórház Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez

A felvételek tárolása: a Dr. Rose Magánkórház Kft. székhelyén, vagyis a 1053 Budapest, Széchenyi tér 7-8. szám alatti Kórházban alatt elhelyezett rögzítő berendezésen történik.

A tárolás időtartama: A Kft. a rögzített képfelvételt - felhasználás hiányában – a rögzítéstől számított 14 munkanap elteltével megsemmisíti, illetve törli.

A képfelvételek megismerésére jogosult a Dr. Rose Magánkórház Kft. erre kijelölt munkavállalója az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek alapján. A Szabályzat a honlapon és a recepciókon is elérhető. Az arra jogosultnak a recepción elérhető formanyomtatványon is lehetősége van kérelmezni a zárolást és a másolatkiadást.

A rendszert felügyelő személy elérhetősége: Nagy Orsolya, telefonos elérhetősége: (06 1) 377 6737; e-mail elérhetősége: orsolya.nagy@drrose.hu.

A rendszer működtetésével az érintett jogai, jogérvényesítésének lehetőségei:

kérheti a Dr. Rose Magánkórház Kft-től személyes adatainak törlését vagy zárolását, ennek elutasításakor bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.) fordulhat.
a Dr. Rose Magánkórház Kft. - személyes adatainak kezelése elleni tiltakozásával kapcsolatos döntése ellen bírósághoz fordulhat.

Ha a Dr. Rose Magánkórház Kft. jogellenes adatkezeléssel, vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével:

 • másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni,
 • ha az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet.

 Dr. Papik Kornél

ügyvezető 

A Dr. Rose Magánkórház Elektronikus megfigyelőrendszer teljes szövege ITT megtalálható.


EESZT rendszerbe történő adatszolgáltatás
Tisztelt Páciensünk! 

Az EMMI 39/2016.(XII.21.) rendelete alapján 2020.06.01-től törvényi kötelezettségünk van az adatfeltöltésre az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe.

Az EESZT rendszerbe történő adatszolgáltatás célja, hogy az egészségügyi kórtörténet minden kezelőorvos számára hozzáférhető legyen helyszíntől és ellátási típustól függetlenül.

A feltöltött adatok hozzáférését korlátozhatja az EESZT lakossági ügyfeleknek szóló honlapján, ügyfélkapuval történő bejelentkezést követően az Önrendelkezés opció egyéni beállításával.

A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy a portálon keresztül, vagy bármely kormányablak ügyintézőjénél nyomon kövesse, ki és mikor kért hozzáférést az EESZT-ben rögzítésre került adataihoz. Beállíthatja, hogy értesítést kapjon a személyéhez kapcsolt új adatok bekerüléséről, és amennyiben indokoltnak érzi, a lekérdezőre vagy egyes adatokra vonatkozóan. Ha Ön nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a jelenleg is élő beállítások lesznek érvényben.

További információért kérjük keresse fel az EESZT hivatalos információs portálját:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/onrendelkezes


Köszönettel,

Dr. Rose Magánkórház