Magdolna Krasznai, M.D.

otolaryngology, allergology, pediatric otolaryngology, audiology
Dr. Krasznai Magda

Consulting hours

Wednesday
09.00 - 11.00
Friday
09.00 - 11.00